Program nou functionare Registratura 1sept 2014

Incepand cu data de 1.09.2014 conform ODG ANCPI nr. 700/2014, la ghiseele unitatilor subordonate Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara va exista un program unic la nivel national pentru inregistrarea cererilor si eliberarea documentelor. Astfel, solicitarile avand ca obiect servicii de cadastru si/sau publicitate imobiliara vor putea fi depuse zilnic intre orele 8.30 – 14.00, in timp ce eliberarea lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara se va efectua zilnic in intervalul orar 11.00 -16.00. Programul este valabil pentru toate categoriile de solicitanti (persoane fizice, persoane juridice, notari, persoane autorizate sa execute lucrari de cadastru, avocati, executori judecatoresti, reprezentanti ai bancilor comerciale).

Posted in ocpi | Comments Off

Lista persoane admise participare concurs 03.09.2014

Lista persoanelor admise sa participe la concursul organizat de catre OCPI Sibiu din data de 03.09.2014

Posted in ocpi | Comments Off

Publicare M. Of. ODG nr. 700/2014

Va informam ca in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 571/31.07.2014 a fost publicat Ordinul Directorului Genenral al ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară. Va intra in vigoare incepand cu data de 30 august 2014.

Posted in ocpi | Comments Off

Anunt important

In conformitate cu ODG ANCPI nr. 779/2014 si a adresei ANCPI nr. 11942/2014 concursul pentru postul de tehnician cadastru IA NU se mai organizeza.

Anuntul privind concursul pentru ocuparea celorlalte 2 posturi (consilier IA – birou economic si asistent registrator principal  serviciul publicitate imobiliara) ramane valabil.

Posted in ocpi | Comments Off

Anunt concurs ocupare posturi vacante

anunt concurs angajare 3.09.2014

Posted in ocpi | Comments Off

Rezultate examen autorizare 30.05.2014

Rezultate examen autorizare

Posted in ocpi | Comments Off

Ordin 123/2014 ANCPI schimbare categ. folosinta terenuri

Ordin nr. 123/2014 DG ANCPI schimbare categ. folosinta terenuri

Posted in ocpi | Comments Off

Ordin nr.1/2014 specificatii tehnice cadastru general

Ordin nr.1/2014 DG ANCPI

Anexa Ordin nr.1/2014 DG ANCPI

Posted in ocpi | Comments Off

Prelungire termene Legea 165/2013

 
Ordonanţă de urgenţă nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 24.12.2013.

Având în vedere stadiul procesului de inventariere a terenurilor agricole şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, necesitatea identificării tuturor suprafeţelor disponibile şi împlinirea iminentă a unor termene, până la care este necesară finalizarea acestor activităţi,
luând în considerare faptul că în lipsa prelungirii acestor termene există riscul nefinalizării procesului de restituire în condiţiile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,
ţinând seama de faptul că neadoptarea măsurii de prorogare a termenului privind predarea-primirea de către casele de asigurări sociale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a titlurilor în care sunt individualizate obligaţiile de plată privind contribuţiile sociale stabilite pentru perioada anterioară datei de 30 iunie 2012 pune în dificultate desfăşurarea activităţii de administrare a veniturilor bugetului general consolidat,
în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I. -
Se instituie un termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în care comisia prevăzută la art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, finalizează situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativteritorială.
Art. II. -
(1) Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 1 septembrie 2014.
(2) Termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015.
Art. III. -
Termenul prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013, se prorogă până la data de 30 iunie 2014 inclusiv.
  PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ştefan Stoica
Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Restituirea Proprietăţilor,
George Băeşu
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Bucureşti, 23 decembrie 2013.
Nr. 115.
Posted in ocpi | Comments Off

Statie GNSS Medias MEDS – schimbare nume

Anunt important !!!

Stimați utilizatori ROMPOS,

Ca urmare a demersurilor efectuate de Centrul Național de Servicii ROMPOS în vederea obținerii de numere DOMES pentru 69 de stații permanente, se va recurge la modificarea codurilor din 4 caractere (ID-urilor) pentru stațiile permanente din tabelul de mai jos, începând cu data de 25 octombrie 2013.

 

Nr.Crt. Localitate ID vechi ID nou
1 Alba Iulia ALBA ABIU
2 Alexandria ALEX ALXR
3 Băilești BAIL BAIS
4 Călărași CALA CALR
5 Cernavodă CERN CRNV
6 Dărmănești DARM DRMN
7 Mangalia MANG MNGL
8 Mediaș MEDI MEDS
9 Nehoiu NEHO NEHU
10 Petrești PTRE PTRS
11 Petroșani PETR PETO
12 Piatra Neamț PINT PTNT
13 Slatina SLAT SLTN
14 Tulcea TULC TLCA
15 Târgoviște TARG TRGV
16 Râmnicu Vâlcea VAL1 VLC1

 

Aceste numere DOMES reprezintã coduri unice de identificare la nivel internațional, iar lista tuturor stațiilor permanente care au atribuite aceste numere, poate fi consultatã accesând urmãtorul link: ftp://igs-rf.ign.fr/pub/DOMES/codomes.snx.

Veți regãsi în aceastã listã toate cele 74 de stații permanente ce fac parte integrantã din Sistemul Românesc de Determinare a Poziției (ROMPOS).

Vã mulțumim pentru înțelegere!

Centrul Național de Servicii ROMPOS

Posted in ocpi | Comments Off